Przedszkole nr 3 w Sokółce - FACEBOOK Przedszkole nr 3 w Sokółce - GALERIA ZDJĘĆ Przedszkole nr 3 w Sokółce - DLA RODZICÓW Przedszkole nr 3 w Sokółce - STRONA GŁÓWNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - ROZKŁAD DNIA Przedszkole nr 3 w Sokółce - KADRA PEDAGOGICZNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - O NAS / GRUPY
Przedszkole nr 3 w Sokółce - ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

 KADRA PEDAGOGICZNA


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
 • MARTA OLECHNO
 • KATARZYNA JAGIEŁŁO
 • KRYSTYNA GOŁKO
 • KORNELIA HAWRYŁKO
 • MAŁGORZATA CIESZYŃSKA
 • ALINA MALCZYK
 • JANINA OLECHNO
 • ALICJA KARAWAJ
 • MARYLA ŁUCKIEWICZ
 • KAROLINA PYŁKO

Nauczyciele specjaliści:

 • LOGOPEDA – MAŁGORZATA GRYSZEL
 • OLIGOFRENOPEDAGOG – ALICJA KARAWAJ
 • PSYCHOLOG – ALINA JAKIMIEC
 • SURDOPEDAG – ELŻBIETA PANASEWICZ
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA – KRYSTYNA GOŁKO

Zajęcia dodatkowe:

 • J. ANGIELSKI – KATARZYNA JAGIEŁŁO, KORNELIA HAWRYŁKO
 • KATECHEZA – MAŁGORZATA OLECHNO, WALENTYNA MISIEJUK
   

Organa i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i statutem organami przedszkola są:

 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.

Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i inne określone odrębnymi przepisami.

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor przedszkola – mgr Janina Olechno.

Zadania dyrektora określone są w statucie.

Rada pedagogiczna przedszkola jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

Zadania i kompetencje rady pedagogicznej ujęte są w statucie przedszkola.

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola, który działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podniesienia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

Skład Rady Rodziców wybierany jest na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców każdego roku.
 


     

 Projekt i wykonanie strony: atrakcjePodlasia.pl